Συμφωνία Αγοράς

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της photosprint.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του προέδρου της Ε.Π.Π.Δ., τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Ν.2774/1999) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Καθώς και στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών και της photosprint.gr, η photosprint.gr είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και των υπαρχόντων νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η photosprint.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας.

Προσωπικά αρχεία: Η photosprint.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών, προϊόντων (φωτογραφιών) μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Για τη χρήση αυτή ζητούνται από τον χρήστη τα εξής αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρηπροσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο:

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης

Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης

Πόλη - Χώρα – Τ.Κ.

Τηλέφωνο – e_mail - fax

Δεν επιτρέπεται η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) που διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της photosprint.gr. Επομένως διατηρείται αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.

Η photosprint.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

Η photosprint.grδεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της σε κανένα τρίτο φορέα. Η ενιαία διαδικτυακή πύλη της photosprint.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μόνο εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ανήλικοι χρήστες: Οι χρήστες της photosprint.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτύου ΜΟΝΟ με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής των στοιχείων τους, η photosprint.gr διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Λογαριασμός χρηστών: Κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους, η photosprint.gr παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίες μελών. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την photosprint.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η photosprint.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η photosprint.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του, των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των όρων χρήσης.